Algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten door BVP Organisatie advies

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatieadvisering tussen BVP Organisatieadvies en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2. Grondslag offerte
De offerte van BVP Organisatieadvies is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van een opdracht heeft verstrekt.
Het gebied van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.

De overeenkomst inzake het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat de door BVP Organisatieadvies uitgebrachte offerte door opdrachtgever wordt bevestigd. In de offerte wordt aangegeven waarin de opgedragen werkzaamheden zullen resulteren. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, dan wel afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

3. Uitvoering van de opdracht
Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt BVP Organisatieadvies zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. BVP Organisatieadvies zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4. Terbeschikking stellen van informatie
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die BVP Organisatieadvies nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van BVP Organisatieadvies betrokken (zullen) zijn.

5. Tarieven en kosten van de opdracht
De door BVP Organisatieadvies in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten.

6. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium zoals in artikel 5 genoemd wordt maandelijks of driemaandelijks in rekening gebracht, afhankelijk van de duur van de opdracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

7. Wijziging van de opdracht cq. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal BVP Organisatieadvies de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8. Duur van de opdracht
De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met opdrachtgever in de offerte vermelde termijn, tenzij dit onmogelijk blijkt. Indien overschrijding van de termijn dreigt heeft BVP Organisatieadvies de plicht zo spoedig mogelijk met opdrachtgever te overleggen. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van BVP Organisatieadvies worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die BVP Organisatieadvies verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. BVP Organisatieadvies zal niet door enkel verstrijken van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft BVP Organisatie advies vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

BVP Organisatie advies mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. BVP Organisatie advies behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

10. Vertrouwelijkheid cq. geheimhouding
BVP Organisatieadvies is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. BVP Organisatieadvies zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van BVP Organisatieadvies aan derden geen mededeling doen over de aanpak van BVP Organisatieadvies, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportages ter beschikking stellen.

11. Aansprakelijkheid
BVP Organisatieadvies is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan BVP Organisatieadvies verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door BVP Organisatieadvies van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat BVP Organisatieadvies voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

De algemene voorwaarden van BVP Organisatieadvies zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam